Kategorie : Fundamentální analýza

Free cash flow margin je míra, která vyjadřuje, jak velký podíl tržeb společnosti je přeměněn na hotovostní tok (free cash flow), tj. volnou hotovost, kterou společnost může použít na financování svého dalšího růstu nebo na splácení dluhu. Vypočítá se jako poměr čistého hotovostního toku (free cash flow) k tržbám společnosti a vyjadřuje se v procentech. ..

Pokračovat ve čtení

Operating margin je často používaný finanční termín a znamená „provozní marže“ či „operační ziskovost“. Tento termín se používá k vyjádření poměru mezi provozním ziskem a celkovými výnosy společnosti. Provozní zisk zahrnuje všechny náklady spojené s provozem společnosti, jako jsou náklady na výrobu, mzdy zaměstnanců, pronájem prostor, administrativní náklady apod. Čím vyšší je operativní marže, tím ..

Pokračovat ve čtení

Dollar-based net retention (v překladu „dolarová zpětná zadrženost“) je finanční ukazatel, který slouží k měření růstu tržeb od stávajících zákazníků. Tento ukazatel porovnává, kolik dolarů přinesli zákazníci za určité období (např. měsíc) v porovnání s tím, kolik dolarů utratili v předchozím období (tj. včetně opakujících se platby za služby). Konkrétně se vypočítá jako poměr celkového ..

Pokračovat ve čtení

Free Cash Flow (FCW) představují hotovost, kterou společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů (cash outflows) na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv. Na rozdíl od zisku (earnings) nebo čistého zisku (net income) je volný peněžní tok měřítkem ziskovosti, které nezahrnuje nepeněžní výdaje z výkazu zisku a ztráty a zahrnuje výdaje na vybavení a aktiva ..

Pokračovat ve čtení

Net Cash (flow) je údaj, který se uvádí v účetní závěrce společnosti. Vypočítá se odečtením celkových závazků společnosti od její celkové hotovosti. Údaj o čisté hotovosti se běžně používá při hodnocení peněžních toků společnosti. Net cash flow může také označovat částku peněžních prostředků, která zbývá po dokončení transakce a odečtení všech souvisejících poplatků a..

Pokračovat ve čtení

Net Earnings neboli také Net Income (česky čistý příjem) se vypočítá jako tržby (total revenue) minus náklady na prodané zboží, prodejní, správní a režijní náklady, provozní náklady, odpisy, úroky, daně a ostatní náklady. Pro investory je to užitečné číslo, které jim umožňuje posoudit, o kolik tržby převyšují náklady organizace. Toto číslo se objevuje ve výsledovce ..

Pokračovat ve čtení