Category : Fundamentální analýza

Free Cash Flow (FCW) představují hotovost, kterou společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů (cash outflows) na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv. Na rozdíl od zisku (earnings) nebo čistého zisku (net income) je volný peněžní tok měřítkem ziskovosti, které nezahrnuje nepeněžní výdaje z výkazu zisku a ztráty a zahrnuje výdaje na vybavení a aktiva ..

Read more

Net Cash (flow) je údaj, který se uvádí v účetní závěrce společnosti. Vypočítá se odečtením celkových závazků společnosti od její celkové hotovosti. Údaj o čisté hotovosti se běžně používá při hodnocení peněžních toků společnosti. Net cash flow může také označovat částku peněžních prostředků, která zbývá po dokončení transakce a odečtení všech souvisejících poplatků a..

Read more

Net Earnings neboli také Net Income (česky čistý příjem) se vypočítá jako tržby (total revenue) minus náklady na prodané zboží, prodejní, správní a režijní náklady, provozní náklady, odpisy, úroky, daně a ostatní náklady. Pro investory je to užitečné číslo, které jim umožňuje posoudit, o kolik tržby převyšují náklady organizace. Toto číslo se objevuje ve výsledovce ..

Read more

Net Sales (česky čisté tržby) jsou Gross sales (hrubé tržby) očištěné o operating expenses (provozní náklady), tax expenses (daňové náklady) a jiné poplatky. V podstatě je to to co společnost vydělá z prodeje zboží ..

Read more