Price-to-cash flow ratio (P/CF)

  Finanční ukazatelé

Price-to-cash flow (P/CF) ratio je investiční metrika používaná k posouzení výhodnosti akcií společnosti. Tento ukazatel se zaměřuje na cash flow, tedy na peněžní toky společnosti, a srovnává je s tržní cenou akcií. Pomáhá investorům odhalit potenciální příležitosti a posoudit, zda jsou akcie přeceněné, nebo podhodnocené.

Cash flow (CF) vs free cash flow (FCF)

Cash flow a free cash flow (FCF) jsou dva různé ukazatele finančního zdraví a výkonnosti společnosti, ačkoli jsou oba založené na peněžních tocích.

Cash flow často odkazuje na operativní cash flow, tedy peněžní tok z běžné činnosti společnosti. To zahrnuje peníze, které společnost získá z prodeje zboží nebo služeb, a peníze, které vynakládá na náklady spojené s její provozní činností.

Free cash flow (FCF) je specifičtější ukazatel, který odráží, kolik peněz je společnosti k dispozici po odečtení všech nákladů, včetně nákladů na udržování a rozšiřování jejích aktiv. FCF se vypočítá jako operativní cash flow mínus kapitálové výdaje.

Zjednodušeně řečeno, FCF je peněžní tok, který je „volný“ a může být použit pro další investice, vyplacení dividend, splacení dluhu nebo nákup zpět vlastních akcií. Na druhou stranu, operativní cash flow je širší ukazatel, který zahrnuje všechny peněžní toky z běžné činnosti společnosti.

V kontextu článku, když hovoříme o Price-to-Cash Flow ratio, obvykle se používá operativní cash flow. Nicméně, existuje i varianta tohoto ukazatele, která využívá Free Cash Flow, a to Price-to-Free Cash Flow ratio.

Výpočet

Price-to-cash flow ratio se vypočítává jednoduše jako tržní cena akcií dělená cash flow na akcii.

P/CF = (Tržní cena akcií / Cash Flow na akcii)

Cash flow na akcii se získá dělením celkového cash flowu společnosti počtem vydanych akcií. Celkový cash flow je často používán v podobě operativního cash flowu, který odráží peněžní toky z běžné činnosti společnosti.

Použití

Price-to-cash flow ratio se často používá v investiční analýze, protože poskytuje další vhled do finančního zdraví a výkonnosti společnosti. Cash flow je pro mnoho investorů klíčovým ukazatelem, protože odráží skutečné peněžní toky společnosti, na rozdíl od zisku, který může být ovlivněn účetními praktikami.

Různé průmyslové sektory mají různé standardní hodnoty P/CF. Nízké hodnoty P/CF mohou naznačovat, že akcie jsou podhodnocené, zatímco vysoké hodnoty mohou signalizovat přeceněné akcie. Vždy je však třeba tuto metriku kombinovat s dalšími ukazateli a v rámci konkrétního sektoru porovnávat s konkurencí.

Příklad

Uvažujme společnost s tržní cenou akcie 100 Kč a cash flow na akcii 10 Kč. Výpočet P/CF by byl následující:

P/CF = 100 Kč / 10 Kč = 10

V tomto případě je P/CF ratio 10, což znamená, že investor zaplatí 10 Kč za každou korunu cash flowu na akcii.

Závěr

Price-to-cash flow ratio je důležitým nástrojem pro investory při hodnocení akcií. Stejně jako jiné finanční ukazatele, i P/CF by mělo být používáno v kombinaci s dalšími metrikami a v kontextu celkového hodnocení společnosti a jejího průmyslového sektoru.

Napiš komentář