Gross Profit

  Fundamentální analýza

Gross Profit (hrubý zisk) je zisk, kterého společnost dosáhne po odečtení nákladů spojených s výrobou a prodejem svých výrobků anebo nákladů spojených s poskytováním svých služeb.

Hrubý zisk se objevuje ve výsledovce společnosti a lze jej vypočítat odečtením nákladů na prodané zboží (COGS) od výnosů (revenue). Tyto údaje lze nalézt ve výkazu zisku a ztráty společnosti. Gross profit může být také označován jako sales profit (zisk z prodeje) nebo (gross income) hrubý příjem.

Gross profit často nezahrnuje různé fixní náklady, pouze ty co jsou proměnlivé a vážou se na službu/zboží. Nezahrnuje také další náklady společnosti.

Z Gross profit se vypočítává gross margin (hrubá marže), které udává, jaké procento příjmů společnosti lze použít na pokrytí provozních nákladů společnosti.

Napiš komentář