Formulář 10-K

  Formuláře

Formulář 10-K musí zasílat každý rok Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) každá společnost, která se obchoduje na burze v USA. Jedná se v podstatě výroční zprávu, která musí ze zákona shrnout všechny potřebné informace a musí být snadno čitelná. SEC totiž vyžaduje 10-K kvůli investorům, aby měli dostatek informací před nákupem nebo prodejem akcií nebo před investicí do firemních dluhopisů.

Informace uvedené ve formuláři 10-K, zahrnují historii společnosti, organizační strukturu, finanční výkazy, zisk na akcii (EPS), dceřiné společnosti, odměňování vedoucích pracovníků, co společnost dělá a další relevantní údaje.

Společnosti musí 10-K vyplnit od 60 do 90 dnů od ukončení fiskálního roku. Doba záleží na hodnotě obchodovatelných akcii (700M+ USD na to mají 60 dní, 75M – 700M na to mají 75 dní a menší společností 90 dnů).

10-K jsou opravdu dlouhé a detailní

Formuláře 10-K by měly obsahovat všechny relevantní informace pro investory, proto bývají opravdu dlouhé a často velice detailní. Pro investora by toto měl být jeden z hlavních zdrojů informací o společnosti. Čím více času vložíte do prostudování 10-K tím více se o společnosti dozvíte.

Formuláře 10-K bývají rozdělené do několika sekcí.

Business (obchod)

Tato část se týká toho co společnost vlastně dělá. Pokud poskytuje nějaké služby anebo produkty, tak jsou v této části popsány a to včetně vysvětlení důležitých pojmů z daného oboru.

Sekce Business by vám měla vysvětlit jak vlastně společnost vydělává peníze.

Risk factors (rizikové faktory)

Tato část bývá investory často přeskakována, protože na první pohled vypadá pouze jako upozornění na rizika investování. Ve skutečnosti jsou zde seřazena rizika (události), které mohou ovlivnit cenu akcií a to podle důležitosti.

Chápat rizika pro danou společnosti i segment trhu se vyplatí, protože ovlivňují cenu akcií. Některé události se navíc dají předvídat (plánované zvýšení úrokových sazeb apod.) a pokud jsou v seznamu rizik, tak můžete podle toho odhadnout vývoj do budoucna.

Selected financial data (vybraná finanční data)

SEC nařizuje aby společnost v 10-K zveřejnila určitá finanční data, další jsou dobrovolná. Nařízená data jsou za posledních 5 let.

Většina informací jsou však výhledy v krátkodobém horizontu.

Management’s discussion and analysis (diskuze a analýza od managementu)

V podstatě sekce MD&A, která bývá součástí i kvartálních a ročních zpráv. V této části by měla společnost vysvětlil hospodaření za minulý fiskální rok. Jak se jim dařilo, co se povedlo, co se nepovedlo a komentář k tomu.

Ačkoliv tato část bývá nejzajímavější, je třeba jít brát s určitou rezervou, protože společnost vše vysvětluje vlastními slovy. Čtete tedy jejich oficiální verzi, což většinou bývá spojeno i s PR. Na druhou stranu vše musí být pravdivé.

Například mohou věnovat více prostoru nějakému líbivému sektoru, který je pro investory aktuálně „cool“, ale když se podíváte, tak zjistíte že tvoří jen malou část obratu.

Financial statements and supplementary data (Finanční výkazy a doplňující údaje)

V této části najdete hlavně auditované účetní výkazy společnosti včetně výkazu zisku a ztráty, rozvahy a výkazu peněžních toků. Součástí musí být i také zpráva nezávislého auditora společnosti.

Prohlášení od výkonného ředitele a finančního ředitele

V každé 10-K je prohlášení od výkonného ředitele a finančního ředitele, že pod přísahou potvrzují, že informace v 10-K jsou pravdivé.

Tato část byla přidána do 10-K z důvodů několika významných účetních podvodů, které následovaly po splasknutí dot-com bubliny.

Kde 10-K najdete

Většinou na stránkách společností v sekci pro investory. Vzhledem k tomu, že 10-K bývá poměrně náročné čtení, tak společnosti k nim dělají i zjednodušené obrázkové prezentace.

Dále je možné použít databázi EDGAR na webu SEC (https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html).

Související formuláře

Společností musí kvartálně posílat SEC formuláře 10-Q. Ty obsahují kvartální informace k výkonu společnosti, ovšem nejsou auditované. 10-Q se posílá 3x za rok. Ten za 4. kvartál nahradí 10-K.

Napiš komentář