Autor : drago

XLE je tiker pro Energy Select Sector SPDR Fund, což je fond obchodovaný na burze (ETF), který sleduje energetický sektor S&P 500. Tento fond se snaží replikovat výkonnost energetického indexu S&P 500 tím, že investuje do společností z tohoto sektoru. Zahrnuje různé segmenty energetického odvětví, včetně ropných, plynárenských a energetických služeb. ETF XLE je jedním ..

Pokračovat ve čtení

Buffettův indikátor, někdy označovaný jako „Buffettova míra“, je ukazatelem investiční hodnoty používaným pro odhadování nadhodnocení nebo podhodnocení trhu. Tento indikátor byl pojmenován po slavném americkém investorovi Warrenu Buffettovi, který jej popsal jako „nejpravděpodobněji nejlepší jednotlivý ukazatel budoucích výnosů z ..

Pokračovat ve čtení

Price-to-cash flow (P/CF) ratio je investiční metrika používaná k posouzení výhodnosti akcií společnosti. Tento ukazatel se zaměřuje na cash flow, tedy na peněžní toky společnosti, a srovnává je s tržní cenou akcií. Pomáhá investorům odhalit potenciální příležitosti a posoudit, zda jsou akcie přeceněné, nebo podh..

Pokračovat ve čtení

Price–earnings ratio, často zkráceně jako P/E, je významným ukazatelem v oblasti financí a investování. V češtině se tento poměr označuje jako cena/zisk. P/E pomáhá investičním analytikům a investorům při hodnocení tržní hodnoty akcií a při srovnávání efektivnosti a produktivity jednotlivých spol..

Pokračovat ve čtení

Price to Book Value (P/B) je jedním z klíčových ukazatelů používaných ve finanční analýze a hodnocení akcií. Tato hodnota umožňuje analytikům porovnat tržní hodnotu akcie s její hodnotou v účetních knihách. Ve zkratce, P/B hodnota nám poskytuje informace, jak je daná firma ohodnocená na trhu oproti její účetní..

Pokračovat ve čtení

Free cash flow margin je míra, která vyjadřuje, jak velký podíl tržeb společnosti je přeměněn na hotovostní tok (free cash flow), tj. volnou hotovost, kterou společnost může použít na financování svého dalšího růstu nebo na splácení dluhu. Vypočítá se jako poměr čistého hotovostního toku (free cash flow) k tržbám společnosti a vyjadřuje se v procentech. ..

Pokračovat ve čtení

Operating margin je často používaný finanční termín a znamená „provozní marže“ či „operační ziskovost“. Tento termín se používá k vyjádření poměru mezi provozním ziskem a celkovými výnosy společnosti. Provozní zisk zahrnuje všechny náklady spojené s provozem společnosti, jako jsou náklady na výrobu, mzdy zaměstnanců, pronájem prostor, administrativní náklady apod. Čím vyšší je operativní marže, tím ..

Pokračovat ve čtení

Dollar-based net retention (v překladu „dolarová zpětná zadrženost“) je finanční ukazatel, který slouží k měření růstu tržeb od stávajících zákazníků. Tento ukazatel porovnává, kolik dolarů přinesli zákazníci za určité období (např. měsíc) v porovnání s tím, kolik dolarů utratili v předchozím období (tj. včetně opakujících se platby za služby). Konkrétně se vypočítá jako poměr celkového ..

Pokračovat ve čtení

EWZ (Ishares Msci Brazil ETF) je ETF, který sleduje tržní kapitalizací vážený index největších brazilských společností. To znamená, že větší společnosti mají větší váhu v indexu než menší společnosti. Investování do ETF EWZ je způsob, jak získat expozici k brazilské ekonomice, která je rychle rostoucí a diverzi..

Pokračovat ve čtení